Odvolání

Storno podmínky
Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nespadá převážně do její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti.

Právo na zrušení
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží. Güde Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat na adrese Franz GmbH
Katternberger Street 175
42655 Solingen
solingeninfo@guede- .de o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení
Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.
Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Vzorový formulář pro zrušení
(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej zpět).
Güde - Společnosti Franz GmbH
Katternberger Street 175
42655 Solingen
solingeninfo@guede- .de:
- tímto ruším/rušíme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum (data)
-------------
(*) Nehodící se škrtněte.

Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy
na dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
na dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena;
na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které nemá obchodník vliv;
na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.
Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv
na dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;
na dodání zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze;
za dodání audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.