Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

1. rozsah použití
2. nabídky a popisy služeb
3. proces objednávání a uzavření smlouvy
4. ceny a náklady na dopravu
5. dodání, dostupnost zboží
6. platební podmínky
7. výhrada vlastnictví
8. účet zákazníka
9. záruka za vady materiálu a záruka
10. odpovědnost
11. uložení textu smlouvy
12. závěrečná ustanovení

1 Oblast použití
Güde Solingensolingen1.1 Obchodní vztah mezi společností Franz GmbH, Katternberger Straße 175, 42655 , info@guede- .de (dále jen "prodávající") a zákazníkem (dále jen "zákazník") se řídí výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v době objednávky.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze primárně přičítat její podnikatelské nebo nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo nezávislé profesní činnosti.

1.3 Odchylné podmínky zákazníka se neuznávají, pokud prodávající výslovně nesouhlasí s jejich platností.

2 Nabídky a popisy služeb
2.1 Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k podání objednávky. Popisy služeb v katalozích a na internetových stránkách prodávajícího nemají charakter ujištění nebo záruky.

2.2 Všechny nabídky platí "do vyprodání zásob", pokud není u produktů uvedeno jinak. Výjimkou jsou chyby.

Poznámka: Níže zadejte příslušné označení tlačítka.
3 Proces objednávky a uzavření smlouvy
3.1 Zákazník si může nezávazně vybrat produkty ze sortimentu prodávajícího a shromáždit je v tzv. nákupním košíku pomocí tlačítka "Přidat do košíku". V rámci nákupního košíku lze výběr produktů měnit, např. smazat. Zákazník pak může v rámci nákupního košíku pokračovat v dokončení objednávky kliknutím na tlačítko "Pokračovat k pokladně".

3.2 Zákazník podá závaznou žádost o koupi zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Před odesláním objednávky může zákazník kdykoli změnit a zobrazit údaje a pomocí funkce prohlížeče "Zpět" se vrátit do nákupního košíku nebo proces objednávky zcela zrušit. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*).

3.3 Prodávající poté zašle zákazníkovi e-mailem automatické potvrzení o přijetí, ve kterém je opět uvedena objednávka zákazníka a které si zákazník může vytisknout pomocí funkce "Tisk" (potvrzení objednávky). Automatické potvrzení o přijetí pouze dokumentuje, že prodávající obdržel objednávku zákazníka, a nepředstavuje přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena teprve tehdy, když prodávající do 4 dnů odešle nebo předá objednaný výrobek zákazníkovi nebo do 2 dnů potvrdí zákazníkovi odeslání druhým e-mailem, expresním potvrzením objednávky nebo zasláním faktury. K akceptaci může dojít také výzvou k platbě, kterou prodávající zašle zákazníkovi, a to nejpozději dokončením platební transakce. V případě několika akceptačních procesů je rozhodující nejčasnější okamžik akceptace. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve lhůtě pro přijetí, smlouva není uzavřena a zákazník již není jeho nabídkou vázán.

3.4 V případě zákazníků, kteří jsou společnostmi, činí výše uvedená lhůta pro odeslání, předání nebo potvrzení objednávky sedm dní místo dvou.

3.5 Pokud prodávající umožňuje platbu předem, je smlouva uzavřena poskytnutím bankovních údajů a žádostí o platbu. Neobdrží-li prodávající platbu do 10 kalendářních dnů od odeslání potvrzení objednávky, a to i přes datum splatnosti, a to ani po dodatečné výzvě, prodávající od smlouvy odstoupí s tím, že objednávka zaniká a prodávající nemá povinnost dodávat. Objednávka je pak zrušena bez dalších důsledků pro kupujícího i prodávajícího. Rezervace předmětu zálohy se tedy provádí maximálně po dobu 10 kalendářních dnů.

4 Ceny a náklady na dopravu
4.1 Všechny ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího zahrnují platnou zákonnou daň z přidané hodnoty.

4.2 Kromě uvedených cen si prodávající účtuje přepravní náklady na doručení. Náklady na dopravu jsou kupujícímu jasně sděleny na samostatné informační stránce a během procesu objednávání.

5 Dodání, dostupnost zboží
5.1 Pokud byla dohodnuta platba předem, dodávka se uskuteční po obdržení fakturované částky.

5.2 Pokud se dodání zboží nepodaří z viny kupujícího, a to i přes tři pokusy o dodání, může prodávající od smlouvy odstoupit. Veškeré provedené platby budou zákazníkovi neprodleně vráceny.

5.3 Pokud objednaný produkt není k dispozici, protože prodávající bez vlastního zavinění nedodává tento produkt svému dodavateli, může prodávající od smlouvy odstoupit. V takovém případě bude prodávající zákazníka neprodleně informovat a v případě potřeby navrhne dodání srovnatelného výrobku. Pokud srovnatelný výrobek není k dispozici nebo si zákazník nepřeje, aby mu byl srovnatelný výrobek dodán, prodávající zákazníkovi neprodleně vrátí veškeré již provedené platby.

5.4 Zákazníci budou informováni o dodacích lhůtách a omezeních dodání (např. omezení dodávek do určitých zemí) na samostatné informační stránce nebo v rámci popisu příslušného produktu.

5.5 V případě zákazníků, kteří jsou podniky, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží na kupujícího, jakmile prodávající předá zboží spediční firmě, dopravci nebo osobě či organizaci jinak určené k provedení přepravy; uvedené termíny a lhůty dodání nejsou pevnými daty, pokud není přislíbeno nebo dohodnuto jinak.

5.6 Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a plnění z důvodu vyšší moci a z důvodu nepředvídatelných událostí, které prodávajícímu výrazně ztěžují nebo znemožňují dodávku, a to ani v případě závazně dohodnutých termínů a lhůt. V takovém případě je prodávající oprávněn odložit dodávku nebo službu o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu náběhu. Právo na posunutí termínu se vztahuje i na zákazníky, kteří jsou podnikateli, v případech nepředvídatelných událostí, které mají vliv na provoz předcházejícího dodavatele a za které dodavatel ani prodávající neodpovídají. Po dobu trvání této překážky je zákazník rovněž zproštěn svých smluvních povinností, zejména platebních. Pokud je prodlení pro zákazníka nepřiměřené, může zákazník písemným prohlášením odstoupit od smlouvy po uplynutí přiměřené lhůty, kterou stanoví zákazník, nebo po vzájemné dohodě s prodávajícím.

6 Způsoby platby
6.1 Zákazník si může vybrat jeden z dostupných způsobů platby v průběhu a před dokončením procesu objednávky. Zákazníci jsou o dostupných způsobech platby informováni na samostatné informační stránce.

6.2 Pokud je možná platba na fakturu, musí být provedena do 30 dnů od převzetí zboží a faktury. U všech ostatních způsobů platby musí být platba provedena předem bez srážky.

6.3 Pokud jsou zpracováním plateb pověřeni poskytovatelé třetích stran, např. Paypal, platí jejich všeobecné podmínky.

6.4 Pokud je datum splatnosti určeno kalendářem, zákazník se dostává do prodlení již zmeškáním lhůty. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

6.5 Povinnost zákazníka zaplatit úroky z prodlení nevylučuje uplatnění dalších škod způsobených prodávajícím v důsledku prodlení.

6.6 Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právoplatně zjištěny nebo uznány prodávajícím. Zákazník může uplatnit právo na zádržné pouze v případě, že pohledávky vyplývají ze stejného smluvního vztahu.

7 Vyhrazení vlastnického práva
Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení.
Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, platí rovněž následující: Prodávající si ponechává vlastnické právo ke zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu; kupující je povinen nakládat se zakoupeným zbožím s péčí řádného hospodáře, dokud na něj vlastnické právo ještě nepřešlo. Zejména je povinen je na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti krádeži, požáru a poškození vodou na reprodukční hodnotu, pokud je to v daném odvětví vhodné nebo obvyklé. Pokud je třeba provést údržbu a revizi, musí ji kupující provést včas a na vlastní náklady. Zpracování nebo přetvoření vyhrazeného zboží zákazníkem musí být vždy provedeno pro prodávajícího. Pokud je vyhrazené zboží zpracováno s jinými věcmi, které nepatří prodávajícímu, nabývá prodávající spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k ostatním zpracovaným věcem v době zpracování. Ve všech ostatních ohledech platí pro věc vzniklou zpracováním totéž co pro vyhrazené zboží. Zákazník rovněž postupuje pohledávku k zajištění pohledávek, které vůči němu vzniknou třetí osobě spojením vyhrazeného zboží s věcí. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli zabavení zboží ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví prodávajícího třetí osobou. Zákazník nese náklady vzniklé v souvislosti s takovými zásahy pro žalobu třetí osoby nebo náklady na mimosoudní uvolnění. Zákazník je oprávněn zboží dále prodat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. Z titulu zajištění zákazník postupuje prodávajícímu v plném rozsahu veškeré pohledávky vyplývající z dalšího prodeje nebo z jiných právních důvodů ve vztahu k vyhrazenému zboží (včetně všech pohledávek z titulu zůstatku na běžném účtu). Prodávající odvolatelně zmocňuje zákazníka k vymáhání pohledávek postoupených prodávajícímu na jeho účet a vlastním jménem. Toto zmocnění k inkasu může být zrušeno, pokud zákazník řádně neplní své platební povinnosti. Prodávající se zavazuje uvolnit na žádost zákazníka jistoty, na které má prodávající nárok, pokud jejich celková prodejní hodnota převyšuje součet všech nesplacených pohledávek prodávajícího z obchodního vztahu o více než 10 % (o více než 50 % v případě rizika realizace). Výběr jistot, které mají být uvolněny, je na prodávajícím. Vlastnické právo ke zboží s výhradou vlastnictví a k postoupeným pohledávkám přechází na kupujícího po vypořádání všech pohledávek prodávajícího z dodavatelských obchodů. Výběr jistot, které mají být uvolněny, je na rozhodnutí prodávajícího.

8. zákaznický účet

8.1 Prodávající poskytuje zákazníkovi zákaznický účet. V rámci zákaznického účtu jsou zákazníkům poskytovány informace o objednávkách a jejich zákaznických údajích uložených u prodávajícího. Informace uložené v zákaznickém účtu nejsou veřejné.

8.2 Zákazníci mohou objednávat také jako hosté, aniž by si museli vytvářet zákaznický účet.

8.3 Zákazníci jsou povinni uvádět v zákaznickém účtu pravdivé údaje a přizpůsobit je změnám skutečných okolností, pokud je to nezbytné (např. změněná e-mailová adresa v případě změny nebo změněná poštovní adresa před objednávkou). Zákazníci nesou odpovědnost za případné nevýhody vyplývající z nesprávných údajů.

8.4 Zákaznický účet lze používat pouze v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, zejména s ustanoveními o ochraně práv třetích osob, a v souladu s VOP prodávajícího za použití přístupových masek a dalších technických možností přístupu poskytovaných prodávajícím. Jakýkoli jiný typ použití, zejména externím softwarem, jako jsou boti nebo crawlery, je zakázán.

8.5 Pokud zákazníci ukládají, zadávají nebo jinak zveřejňují obsah nebo informace (dále jen "obsah") v rámci zákaznického účtu, odpovídají za tyto informace zákazníci. Prodávající nepřijímá obsah zákazníka za svůj. Prodávající si však vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření v závislosti na míře rizika porušení práv, které obsah představuje, zejména na riziku pro třetí osoby. Opatření, která zohledňují kritéria nezbytnosti, přiměřenosti, pečlivosti, objektivity a rozumnosti a zájmy všech zúčastněných stran, zejména základní práva zákazníků, mohou zahrnovat (částečné) vymazání obsahu, žádosti o opatření a vysvětlení, varování a upozornění, jakož i zákazy.

8.6 Zákazníci mohou svůj zákaznický účet kdykoli zrušit. Prodávající může zákaznický účet kdykoli zrušit s přiměřenou výpovědní lhůtou, která je obvykle dva týdny. Zrušení musí být pro zákazníka přiměřené. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet z mimořádných důvodů.

8.7 Od okamžiku zrušení zákaznického účtu a informací uložených na zákaznickém účtu již zákazník nemá k dispozici. Při zrušení zákaznického účtu je zákazník povinen zálohovat svá data.

9 Záruka na vady materiálu a záruka
9.1 S výhradou následujících ustanovení se záruka (odpovědnost za vady) řídí zákonnými ustanoveními.

9.2 Na zboží dodané prodávajícím se vztahuje záruka pouze v případě, že byla výslovně poskytnuta. Zákazníci budou o záručních podmínkách informováni před zahájením procesu objednávky.

9.3 Je-li zákazník podnikatelem, je povinen bez ohledu na zákonnou povinnost oznámit vady zboží bezodkladně prohlédnout zboží a písemně oznámit dodavateli rozpoznatelné vady materiálu bezodkladně, nejpozději do dvou týdnů od dodání, a nerozpoznatelné vady materiálu bezodkladně, nejpozději do dvou týdnů od jejich zjištění. Odchylky v kvalitě, hmotnosti, rozměrech, tloušťce, šířce, povrchové úpravě, vzoru a barvě, které jsou v oboru obvyklé a přípustné nebo nepodstatné v souladu s normami kvality, nejsou vadami.

9.4 Je-li zákazník podnikatelem, volbu mezi opravou nebo následným dodáním vadného zboží provádí prodávající.

9.5 Aniž jsou dotčena ustanovení těchto VOP o odpovědnosti za vady, promlčují se podstatné vady u zákazníků, kteří jsou podnikateli, zpravidla jeden rok po přechodu rizika, pokud zákon nestanoví lhůty delší, zejména v případě zvláštních ustanovení o regresu podnikatele. V případě použitého zboží je záruka zákazníků, kteří jsou podnikateli, vyloučena.

9.6 Pokud zákazník, který je podnikatelem, vadnou věc ve smyslu § 439 odst. 3 občanského zákoníku zabudoval do jiné věci nebo ji připevnil k jiné věci v souladu s jejím druhem a určením, není prodávající povinen na základě výslovné dohody a aniž by tím byly dotčeny ostatní záruční povinnosti, nahradit zákazníkovi nezbytné náklady na odstranění vadné věci a zabudování nebo připevnění opravené nebo dodané bezvadné věci v rámci následného plnění. V souladu s tím není prodávající rovněž povinen uhradit náklady na odstranění vadné věci a instalaci nebo připevnění opravené nebo dodané bezvadné věci v rámci regresu zákazníka v rámci dodavatelského řetězce (tj. mezi zákazníkem a jeho zákazníky).

10 Odpovědnost
10.1 Následující vyloučení a omezení odpovědnosti se vztahují na odpovědnost prodávajícího za škodu bez ohledu na ostatní zákonné požadavky na reklamace.

10.2 Prodávající odpovídá bez omezení, pokud je příčinou škody úmysl nebo hrubá nedbalost.

10.3 Prodávající dále odpovídá za lehce nedbalé porušení podstatných povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy, nebo za porušení povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování zákazník pravidelně spoléhá. V tomto případě však prodávající odpovídá pouze za předvídatelné škody typické pro smlouvu. Prodávající neodpovídá za lehce nedbalostní porušení jiných povinností, než jsou uvedeny v předchozích větách.

10.4 Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví, v případě vady po převzetí záruky za jakost výrobku a v případě podvodně zamlčených vad. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.

10.5 Pokud je odpovědnost prodávajícího vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.

11. uložení textu smlouvy
11.1 Zákazník si může vytisknout text smlouvy před odesláním objednávky prodávajícímu pomocí funkce tisku svého prohlížeče v posledním kroku objednávky.

11.2 Prodávající rovněž zašle zákazníkovi potvrzení objednávky se všemi údaji o objednávce na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Spolu s potvrzením objednávky, nejpozději však při dodání zboží, obdrží zákazník také kopii Všeobecných obchodních podmínek spolu s podmínkami pro zrušení objednávky a informacemi o přepravních nákladech a dodacích a platebních podmínkách. Pokud jste se v našem obchodě zaregistrovali, můžete si v oblasti svého profilu prohlédnout objednávky, které jste zadali. Text smlouvy rovněž ukládáme, ale nezpřístupňujeme jej na internetu.

11.3 Zákazníci, kteří jsou podnikateli, mohou obdržet zadávací dokumentaci e-mailem, písemně nebo odkazem na internetový zdroj.

12 Závěrečná ustanovení
12.1 Je-li kupující podnikatelem, je místem plnění, s výhradou jiných smluv nebo kogentních ustanovení zákona, sídlo prodávajícího, zatímco místem příslušnosti je sídlo prodávajícího, je-li zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva nebo nemá-li kupující obecnou příslušnost v zemi, v níž se nachází sídlo prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit jiné přípustné místo soudní příslušnosti.

12.2 V případě podnikatelů se použije právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud to není v rozporu se závaznými zákonnými ustanoveními.

12.3 Smluvním jazykem je němčina.

12.4 Platforma Evropské komise pro online řešení sporů (OS) pro spotřebitele: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitele.