ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. PŘEHLED OCHRANY ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v tomto textu.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány jejich poskytnutím. To mohou být .B údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (.B internetového prohlížeče, operačního systému nebo doby přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů je shromažďována za zajištění bezchybného poskytování webových stránek. K analýze chování uživatele mohou být použita další data.

Jaká práva máte k vašim údajům?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v stránkách "Právo na omezení zpracování".

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně se soubory cookie a s tzv. analytickými programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám.

Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o těchto nástrojích a možnostech vznést námitku naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. HOSTOVÁNÍ

EXTERNÍ HOSTING

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hosterem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hosteru. Mohou zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster slouží k plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 lit.b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých povinností v oblasti plnění a bude se řídit našimi pokyny v souvislosti s těmito údaji.

3. OBECNÉ INFORMACE A POVINNÉ INFORMACE

SOUKROMÍ

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji na zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom chtěli poukázat na to, že přenos dat na internetu (např.B při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

POZNÁMKA K ODPOVĚDNÉMU SUBJEKTU

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Franz Güde GmbH
Katternberger Strasse 175
42655 Solingen

Telefon: 0212 / 81 61 66
E-mail: info@guede- solingen .de

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např.B jména, e-mailové adresy atd.).

ODVOLÁNÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem postačí neformální e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH I PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU (ČL. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 LIT. E NEBO F GDPR MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME PŘESVĚDČIVÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVÁŽÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI NEBO PRO STANOVENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U PŘÍSLUŠNÉHO DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa jejich práce nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost není dotčen žádný jiný správní nebo soudní opravný prostředek.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně ve společném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, bude k tomu do dispozici pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

ŠIFROVÁNÍ SSL NEBO TLS

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zašlete jako provozovatel webu. Šifrované připojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být přečtena třetími stranami.

INFORMACE, VÝMAZ A OPRAVA

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli zdarma uchovat informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto výmazu.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Pokud zatím není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uchovávání – pouze s vaším souhlasem nebo za vznikem, výkonem nebo obhajobou právních nároků nebo za ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

4. SBĚR ÚDAJŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

KOLÁČKY

[borlabs-cookie typ="seznam souborů cookie"/]

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nezpůsobují žádné poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Na konci vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolovali soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické smazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete (např.B. funkce nákupního košíku), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádána odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou uloženy jiné soubory cookie (např.B. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů zpracovány odděleně.

ŽÁDOST E-MAILEM, TELEFONICKY NEBO FAXEM

Pokud nás kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude námi uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje předáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 lit.b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování dotazů, které nám byly adresovány.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo již neplatí účel ukládání údajů (např.B. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. SOCIÁLNÍ MÉDIA

PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ SE SHARIFF

Tato webová stránka používá pluginy sociálních médií (.B např. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Pluginy obvykle poznáte podle příslušných log sociálních médií. Abychom zajistili ochranu dat na těchto webových stránkách, používáme tyto pluginy pouze spolu s takzvaným řešením "Shariff". Tato aplikace zabraňuje pluginům integrovaným na těchto webových stránkách přenášet data příslušnému poskytovateli, jakmile poprvé vstoupíte na stránku.

Pouze při aktivaci příslušného pluginu kliknutím na odpovídající tlačítko je navázáno přímé připojení k serveru poskytovatele (souhlas). Jakmile plugin aktivujete, příslušný poskytovatel obdrží informace, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu sociálních médií (např.B. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

PLUGINY FACEBOOKU (TLAČÍTKO TO SE MI LÍBÍ A SDÍLET)

Pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA, jsou integrovány na těchto webových stránkách. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí" na tomto webu. Přehled pluginů facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tuto webovou stránku, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace o tom, že jste tento web navštívili pomocí své IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete obsah tohoto webu propojit se svým facebookovým profilem. To Facebooku umožňuje přiřadit návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom uvedli, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití Facebookem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud nechcete, aby Facebook mohl spojit vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Používání pluginů Facebooku je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích.

PLUGIN INSTAGRAMU

Funkce služby Instagram jsou integrovány do této webové stránky. Tyto funkce nabízí Společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integrated.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete propojit obsah tohoto webu se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu přiřadit návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom poukažli na to, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Plugin Instagram se používá na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. PLUGINY A NÁSTROJE

YOUTUBE

Tato webová stránka integruje videa z webových stránek YouTube. Webové stránky provozuje společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte jednu z našich webových stránek, na které je YouTube integrován, navážou se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

YouTube může navíc do vašeho zařízení ukládat různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování video statistik, zlepšování uživatelské zkušenosti a prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádána odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

WEBOVÁ PÍSMA GOOGLE

Tato stránka používá tzv. webová písma, která jsou poskytována společností Google, pro jednotnou prezentaci písem. Když voláte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazily texty a písma.

Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Společnosti Google. V důsledku toho si společnost Google uvědomí, že k této webové stránce byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem Google je v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Pokud prohlížeč nepodporuje webová písma, bude počítač používat standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

MAPY GOOGLE

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.